Škola sa nachádza v centre mesta  Bratislavy s výbornou dostupnosťou z autobusovej aj vlakovej stanice. Ponúka pokojné prostredie, rodinnú atmosféru, individuálny prístup k žiakom, možnosť štúdia elektrotechniky a grafiky digitálnych médií.

Sme škola zapojená do Erasmus+, CISCO akadémia, IT akadémia, možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (vyhláška 508/2009 Z. z., § 21), prax vo firmách, program Future Me s firmou DELL, získanie výučného listu spolu s maturitným vysvedčením, možnosť pokračovať vzdelávanie na všetkých vysokých školách.

3447 K grafik digitálnych médií, 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Žiak sa počas štúdia naučí fotografovať, upravovať fotografie, pracovať s bitmapovou a vektorovou grafikou, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov. Bude ovládať základy grafického dizajnu, spracovanie textov a ilustrácií. Tiež si osvojí vedomosti a zručnosti ako filmovať a upravovať video materiály, základy animácie, spájanie textových, obrazových a zvukových sekvencií. Naučí sa koncipovať a upravovať webové stránky, ako aj vytvárať skladbu a grafickú úpravy multimediálnych propagačných materiálov.

2682 K mechanik počítačových sietí, 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. V rámci teoretického a praktického vyučovania žiak nadobudne vedomosti a praktické zručnosti, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru PC, navrhnúť, vytvoriť a prakticky realizovať PC sieť s možnosťou pripojenia ďalších periférií.

2697 K mechanik elektrotechnik, 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Žiak nadobudne vedomosti o funkčných vlastnostiach elektronických prvkov, súčiastok, základných konštrukčných obvodoch, náročných elektronických systémoch a ich aplikácii do širokého spektra elektronických zariadení. 

2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika, 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou. Po absolvovaní odborného vzdelávania žiak ovláda základné rádioelektronické súčiastky ako aj princípy rozhlasových, TV a satelitných prijímačov, elektropríslušenstvo úžitkovej techniky, základné princípy obvodov spotrebnej techniky, meracie prístroje a meracie metódy používané v oblasti úžitkovej techniky. Dokáže vykonávať všetky montážne a opravárenské práce na zariadeniach podľa charakteru oblasti určenej príslušným zameraním a diagnostikovať a odstrániť poruchy na zariadeniach úžitkovej techniky.

2675 L  03 elektrotechnika, nadstavbové štúdium, 2-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Žiak nadobudne vedomosti z oblasti elektroniky, elektrického merania, automatizácie, elektronických zariadení, číslicovej techniky, ekonomiky a počas odbornej praxe praktické zručnosti o funkčných vlastnostiach elektronických prvkov, súčiastok, základných konštrukčných obvodoch, náročných elektronických systémoch a ich aplikácii do širokého spektra elektronických zariadení.