6405 K Pracovník marketingu

4-ročný študijný odbor

UPLATNENIE
Absolvent nájde uplatnenie v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov, manažérskych a marketingových pozícií, ale aj v súkromnom sektore.

Žiak porozumie princípom ekonomiky, manažmentu a marketingu so zameraním na oblasť mobilnej komunikácie. V priebehu štúdia získa komunikačné a manažérske zručnosti, naučí sa základné princípy komunikácie s klientom, vedenia obchodného rozhovoru a zvládania záťažových situácií. Osvojí si základné zásady osobného predaja a získa praktické zručnosti pri tvorbe marketingovej komunikácie, dokáže uplatniť marketingové stratégie, pracovať v tíme a viesť projektový tím. Je pripravený aj pre oblasť podnikania. Dokáže tiež viesť podvojné účtovníctvo, vykonávať administratívne a korešpondenčné práce s využitím ekonomického, kancelárskeho softvéru a ostatnej výpočtovej techniky. Osvojí si základy bankovníctva, finančných služieb a daňovníctva. Získa schopnosť odborne sa vyjadrovať, hospodáriť s peniazmi a byť hmotne zodpovedný. Počas štúdia sa pripravuje na prácu na zákazníckych miestach mobilných operátorov.