6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Absolvent študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu má špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových poznatkov potrebných pre vykonávanie činností obchodno-podnikateľského charakteru, má odborné manažérske, jazykové, podnikateľské kompetencie v odbore. Všetky tieto kompetencie využije vo svojej práci v cestovných kanceláriách,  agentúrach, v turistických informačných centrách, kúpeľných prevádzkach, kde sa vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti s vyššou úrovňou teoretickej prípravy. Ovláda komunikáciu na trhu cestovného ruchu, vrátane komercializácie predaja produktu cieľového miesta, prácu s verejnosťou, s cieľom informovania, zabezpečenia publicity a vytvárania pozitívneho imidžu regiónu, ovláda metódy marketingu. Ovláda zásady hotelového manažmentu súvisiace s prevádzkou hotela spoločenského správania, spoločenský protokol, zásady organizovania animačných aktivít a poskytovania kongresových služieb má poznatky z geografie cestovného ruchu. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole.