3795 K Klientský manažér pošty

4-ročný študijný odbor

UPLATNENIE
Absolvent sa uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, Poštovej banky, iných bankových inštitúcií, logistických a zasielateľských spoločností, ale aj v súkromnom sektore.

Žiak porozumie princípom ekonomiky, manažmentu podniku, marketingu, bankovníctva a poštových služieb. Zvládne základy fungovania trhovej ekonomiky, podnikania a účtovníctva. Osvojí si technologické postupy a získa praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri jednotlivých úkonoch poštovej a obstarávateľskej činnosti. Spozná produkty Poštovej banky a naučí sa pracovné postupy, ktoré sa využívajú pri poskytovaní služieb vo všetkých komerčných bankách. V priebehu štúdia sa naučí získavať, analyzovať, využívať odborné a prevádzkovo-ekonomické informácie a pracovať na ekonomickom softvéri. Osvojí si administratívne a kancelárske práce s využitím počítačovej techniky a programov. Zvládne základy logistiky a zasielateľstva. Dokáže tiež obsluhovať mechanizačné prostriedky, ktoré sa používajú pri spracovaní poštových zásielok. Osvojí si zásady starostlivosti o klienta pri poskytovaní poštových a bankových služieb.