3778 K Technik informačných a telekomunikačných technológií

4-ročný študijný odbor

UPLATNENIE
Absolvent nájde uplatnenie v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, v oblasti zberu, spracovania a prenosu informácií, ako aj v oblasti práce s multimédiami v príbuzných odboroch informačných systémov.

Žiak sa oboznámi so systémom organizácie poskytovateľov telekomunikačných služieb, so sortimentom poskytovaných telekomunikačných služieb a s ich technickým zabezpečením. Bude vedieť odborne poradiť, resp. odporučiť konkrétnu službu alebo koncové zariadenie, zabezpečiť prvý kontakt pri nahlásení poruchy. Získa základné vedomosti o digitálnych ústredniach, spozná jednotlivé typy signalizácie, základné princípy prenosných systémov, nadobudne znalosti z oblasti informačných a telekomunikačných technológií a osvojí si princípy činnosti mobilných sietí GSM všetkých generácií. Oboznámi sa s telekomunikačnými koncovými zariadeniami, ich nastavením a použitím pre praktické použitie s dôrazom na súčasné trendy. Spozná výstavbu káblových tratí, montáž základných spojovacích prvkov, montáž optickej spojky a samotné zváranie optických vlákien.