3447 K Grafik digitálnych médií

4-ročný študijný odbor

UPLATNENIE
Absolvent má široké možnosti uplatnenia, napr. v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, vydavateľstvách alebo internetových službách.

Žiak sa počas štúdia naučí fotografovať, upravovať fotografie, pracovať s bitmapovou a vektorovou grafikou, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov. Zvládne základy grafického
dizajnu, spracovania textov a ilustrácií. Tiež si osvojí vedomosti a zručnosti, ako filmovať a upravovať videomateriály, zvládne základy animácie a prácu s 3D modelmi a bude vedieť spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie. Naštuduje
si možnosti koncipovania a úpravy webových stránok, vytvárania skladby a grafickej úpravy multimediálnych propagačných materiálov. Oboznámi sa so základmi polygrafickej výroby a typografie. Spozná tiež princípy používania hardvéru.